Prezydent miasta

Dodano: 20.05.2010 / drukuj / pdf

 

Prezydent Miasta Gliwice

Zygmunt Frankiewicz

 • tel. 32-230-69-51, 32-239-11-82
 • pm@um.gliwice.pl
 • Sekretariat  Prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje Miasto na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, koordynuje przygotowanie i  realizację wieloletnich planów i   programów rozwoju Miasta, zapewnia przygotowanie projektów  jak również realizację uchwał Rady Miejskiej, nadzoruje organizację pracy Urzędu Miejskiego, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Urzędu oraz pozostałych pracowników Urzędu.
 

Więcej o  kompetencjach Prezydenta Miasta w: Statucie  Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
 
Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00-17.00.  Przed wizytą w Urzędzie Miejskim  należy telefonicznie  lub  osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.

I Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

 • tel. 32-231-78-22,  32-239-11-24
 • zp1@um.gliwice.pl
 • Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek nadzoruje realizację zadań z zakresu architektury, inwestycji miejskich, gospodarki komunalnej, nadzoru właścicielskiego   jak również obrony cywilnej.
Nadzoruje pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracę  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.
Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:  
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Straż Miejska Gliwice
 • Zarząd Dróg Miejskich

 oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
 • Gliwickie Centrum Medyczne spółka z o.o.
 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” SA
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice spółka. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice spółka z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
 • Szpital Miejski  nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
 • Zarząd Budynków Miejskich  I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Więcej– Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


 II Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Neumann

 • tel. 32-231-46-30, 32-239-11-40
 • zp2@um.gliwice.pl
 • Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Adam Neumann nadzoruje realizację zadań z  zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, planowania strategicznego, planowania przestrzennego, systemu informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i gedodezji. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

III Zastępca Prezydenta Miasta

Krystian Tomala

 • tel. 32-231-44-46, 32-239-12-75
 • zp3@um.gliwice.pl
 • Sekretariat III Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 132

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Krystian Tomala nadzoruje realizację zadań  z  zakresu kultury,  edukacji, zdrowia i spraw społecznych.
Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:
 • Teatr Miejski
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 • jednostki ochrony zdrowia
 • jednostki pomocy społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe

 


Sekretarz Miasta

Andrzej Karasiński

 • tel. 32-238-54-05, 32-239-11-53
 • se@um.gliwice.pl
 • Sekretariat Sekretarza Miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński nadzoruje realizację zadań  z  zakresu spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, komunikacji oraz obsługi jednostek pomocniczych miasta (Rad Osiedli) i Młodzieżowej Rady Miasta oraz doskonali metody zarządzania miastem ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych.
 
 

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

 • tel. 32-238-54-1132-239-12-63
 • sk@um.gliwice.pl
 • Sekretariat Skarbnika Miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta.
 

 


Dyrektor Urzędu Miejskiego

Katarzyna Śpiewok

 • tel. 032-238-54-07032-239-11-61
 • s_dyr@um.gliwice.pl
 • Sekretariat Dyrektora Urzędu – I piętro, pok. 108

Zakres zadań

Dyrektor Urzędu Katarzyna Śpiewok  odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. M.in. koordynuje i nadzoruje obsługę interesantów Urzędu, wdrażanie systemów zarządzania Urzędem, nadzoruje terminowość i właściwość rozpatrywania skarg i wniosków.
 

Więcej  – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego