Ekologia

Dodano: 20.05.2010 / drukuj / pdf

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA ?

nformacja dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych podłączających się do PEC Gliwice Sp. z o.o

Informacja dotycząca  zmian w zakresie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach

 

Informacja w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, powołując się na pismo Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach informujemy, że zamierzona wycinka drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na terenie wpisanym rejestru zabytków układu urbanistycznego lub ruralistycznego miasta, wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków zgodnie z treścią art. 83a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu w dziale Informacje publiczne/ Ekologia i środowisko/ Zieleń.


Informacje o anulowaniu przez NFOŚiGW naboru na środki na realizację programów ograniczania niskiej emisji

Informujemy, iż zgodnie z decyzją nowopowołanego zarządu NFOŚiGW z dnia 12 lipca br., NFOŚiGW nie udostępni żadnemu z WFOŚiGW środków w ramach III naboru w programie KAWKA (pismo z dnia 04.08.2016 r. v-ce Prezesa NFOŚiGW do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice oraz informacje ze strony NFOŚiGW). Tym samym nabór z 2015 r., do którego miasto 16 października 2015 r. złożyło 2 wnioski obejmujące ponad 200 inwestycji w lokalach i budynkach mieszkańców Gliwic w ramach pilotażowej edycji Programu ograniczania niskiej emisji (podprogramy: Redukcja emisji niskiej w Gliwicach i Zerowa emisja z przedmieścia), został przez NFOŚiGW anulowany. Miasto prowadzi obecnie analizy pozyskania na ten cel dofinansowania bezpośrednio ze środków śląskiego WFOŚiGW. O wynikach analizy poinformujemy na niniejszej stronie.

pismo z dnia 04.08.2016 r. v-ce Prezesa NFOŚiGW do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice oraz informacje ze strony NFOŚiGW


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA GLIWICE

W związku z informacją Ministra Środowiska o planowanych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów, tutejszy organ zwraca się do wszystkich właścicieli lasów o umożliwienie wstępu na teren lasów i dokonania obserwacji oraz pomiarów osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Prace będą wykonywane w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020. Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie : http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki badań posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) to zbiór działań Miasta Gliwice na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w mieście. Zakłada się w nim, że pożądane zmiany zostaną osiągnięte poprzez modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych w Gliwicach. Przygotowanie PONE ma ogromne znaczenie. Pozwoli bowiem miastu oszacować skalę zmian, a następnie zaplanować i zabezpieczyć odpowiednie kwoty na zastąpienie przestarzałych indywidualnych węglowych systemów ogrzewania nowymi, proekologicznymi systemami grzewczymi. Miasto planuje pozyskać dofinansowanie na te cele ze środków zewnętrznych.

www.niskoemisyjne.gliwice.eu


ZIELEŃ
Informacja dot. nowych przepisów w zakresie wycinki drzew.
Informacja dotycząca  zmian w zakresie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach
Rezerwat przyrody "Las Dąbrowa".

Pomniki przyrody na terenie miasta Gliwic.

Co należy zrobić gdy wywróci się drzewo?

WAŻNE INFORMACJE

PALĄC ŚMIECI - TRUJESZ DZIECI !!

Informacja dotycząca barszczu Sosnowskiego
Informacja o zamieraniu świerków
Topienie marzanny - tradycja a ekologia.

 

WYKAZY

Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu

Wykaz aptek na terenie Gliwic objętych akcją zbiórki przeterminowanych leków.

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

INNE INFORMACJE
Harmonogram zbiórek elektrośmieci w 2018 roku
Regulamin rajdów rowerowych Zielone Gliwice Ekologiczne Miasto 2018
Informacja na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5
Informacja dla hodowców drobiu dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
Informacja dla administratorów budynku, inwestorów i wykonawców
Szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
Informacja dotycząca dokarmiania ptaków wodnych w miastach
Zasady postępowania przy wykonaniu prac związanych z termoizolacją budynków stanowiących siedliska lęgowe jerzyków (Apus apus)
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
Informacja dotycząca ochrony kolonii gawrona
Informacja o inwentaryzacji lasów na terenie całego kraju
PROGRAMY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA
Program ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016 - 2020
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017
Podsumowanie i uzasadnienie do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice
Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice (edycja pilotażowa)
MAPA AKUSTYCZNA GLIWIC
Mapa akustyczna Gliwic - Portal mapy akustycznej miasta Gliwice
Informacje o dofinansowaniu z środków UE projektu pn.: Opracowanie mapy akustycznej miasta Gliwice