Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

Dodano: 04.06.2018 / drukuj / pdf
LOGO

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Pozytywnie zweryfikowano 131 projektów, które zostaną skierowane do wrześniowego głosowania.

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury GBO 2020 – przeczytaj

Oceny dokonywane były według kryteriów określonych przez Radę Miasta Gliwice. Pozytywnie zweryfikowano 126 wniosków dzielnicowych (wśród nich są propozycje z wszystkich 21 gliwickich dzielnic), a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy).
Na projekty wyłonione w ramach GBO zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 12 104 700 zł. Które z nich zostaną zrealizowane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września. Lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 22 lipca (po etapie odwołań).

TYDZIEŃ NA ODWOŁANIA

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji.

Lista wszystkich złożonych wniosków - przeczytaj

Powyższa lista zawiera informacje o 301 zgłoszonych w tym roku projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych.
Odwołania można składać w terminie od 13 do 19 czerwca, z uwzględnieniem poniższych reguł:

  • dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy projekt,
  • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
  • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się do uzasadnienia,
  • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Podpisane odwołania można składać w następujący sposób:

  • w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia odwołania decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;
  • w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP (odwołanie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym);
  • za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.

Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.

OGÓLNE ZASADY

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z 7 lutego 2019 r.)

Zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku

Harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

POPRZEDNIE EDYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE